Eierstyring og selskapsledelse, godtgjørelsespolitikk og -system, Interessekonflikter

Eierstyring og selskapsledelse

Qred er et bankforetak med konsesjon til å drive bankvirksomhet i henhold til lov (2004:297) om bank- og finansieringsvirksomhet.

Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er Qreds øverste beslutningsorgan, der aksjonærene utøver sin stemmerett og det fattes beslutninger om blant annet balanse og resultatregnskap i årsrapporten, ansvarsfrihet, styremedlemmer for det kommende året og valg av revisorer.

Styret 

Qreds styre er ansvarlig for Qreds organisering og forvaltning av virksomheten i samsvar med blant annet den svenske aksjeloven, og har det overordnede ansvaret for at virksomheten drives i samsvar med god intern styring og kontroll. Qreds interne styring og kontroll er formalisert gjennom interne regler i form av policyer og instrukser samt tilhørende rutinebeskrivelser, prosessbeskrivelser og sjekklister. 

Styret skal fastsette det interne reglementet for intern styring og kontroll, mens administrerende direktør er ansvarlig for å implementere det i Qreds virksomhet i tråd med styrets instrukser. 

Styret er også ansvarlig for å sikre at Qred driver sin virksomhet på en etisk forsvarlig og profesjonell måte, at interessekonflikter identifiseres og håndteres på en adekvat og hensiktsmessig måte, og at Qred opprettholder en sunn risikokultur.

Styreleder

Styrets leder leder styrets arbeid og sørger for at styret oppfyller sine forpliktelser i henhold til den svenske aksjeloven og andre gjeldende regler. Styrets leder skal, gjennom kontakt med administrerende direktør, følge Qreds utvikling.

Qreds styreleder er ansvarlig for å gjennomføre en årlig egnethetsvurdering for å sikre at styremedlemmene, administrerende direktør og ledende ansatte til enhver tid er individuelt egnet for sine oppgaver. Dette innebærer en vurdering av om de

 • har et tilstrekkelig godt omdømme.
 • Ha tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og erfaring til å utføre sine oppgaver.
 • Kan opptre med ærlighet, integritet og evne til å tenke selvstendig for å kunne vurdere og utfordre beslutninger der det er nødvendig.
 • er i stand til å sette av tilstrekkelig tid til å utføre oppgavene sine.

Egnethetsvurderingene og resultatet dokumenteres. 

Komiteer

For å støtte styret på enkelte spesifikke områder har styret opprettet to komiteer som er ansvarlige for å utarbeide beslutningsgrunnlag i saker som faller inn under den enkelte komités ansvarsområde: 

 • Godtgjørelsesutvalget 
 • Risiko- og revisjonsutvalget

Hver komité består av 2-3 styremedlemmer og 1-3 ledende ansatte i selskapet. Utvalgene skal bistå styret med kompetanse og forberede forslag, råd og saksforberedelse på sine respektive områder. Utvalgenes arbeid er nærmere regulert i en instruks.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Styret ansetter Qreds administrerende direktør, som har fullmakt til å treffe beslutninger i alle saker som ikke skal avgjøres av styret eller generalforsamlingen. Administrerende direktør er ansvarlig for den daglige ledelsen i henhold til styrets instrukser og for de forpliktelser som påhviler administrerende direktør i henhold til eksternt regelverk.

Administrerende direktør er ansvarlig for at policyer, instrukser, rutine- og prosessbeskrivelser er implementert i organisasjonen, og at alle ansatte har tilgang til relevant dokumentasjon. 

Ledelsen

Selskapets administrerende direktør har et rådgivende forum, ledergruppen, som skal sikre at selskapets virksomhet drives på en forsvarlig og effektiv måte. I sitt arbeid skal ledergruppen alltid ta hensyn til selskapets og kundenes interesser. Ledergruppen skal normalt møtes ved behov, men minst en gang i måneden. Administrerende direktør innkaller til og leder møtene, som skal ha en fast dagsorden og føres til protokoll.

Intern styring og kontroll

Tre forsvarslinjer

Qred bruker prinsippet om tre forsvarslinjer for å definere hvor i organisasjonen ansvaret for og kontrollen med organisasjonens risikotaking skal ligge. 

Den første forsvarslinjen består av forretningsvirksomheten, inkludert administrerende direktør, som er ansvarlig for og kontrollerer den daglige risikostyringen og etterlevelsen. Forretningsvirksomheten er også ansvarlig for å utføre kontroller av prosessene som Qred anvender, i form av internkontroll. 

Den andre forsvarslinjen består av risikokontrollfunksjonen og compliancefunksjonen, som blant annet overvåker, kontrollerer og rapporterer om Qreds risikoer og hvordan selskapet etterlever interne og eksterne regler. Kontrollfunksjonene i andre forsvarslinje er underlagt konsernsjefen og er primært konsernsjefens uavhengige kontrollorgan, men skal rapportere direkte til både styret og konsernsjefen. 

Den tredje forsvarslinjen består av internrevisjonsfunksjonen. Internrevisjonen rapporterer direkte til styret og er styrets uavhengige kontrollorgan. Den tredje forsvarslinjen gjennomgår og evaluerer første og andre forsvarslinje.

(svensk versjon på ovan finns redan längst ner i detta dokument).

Godtgjørelsespolitikk og godtgjørelsessystem

Godtgjørelsespolitikk

Qred har en godtgjørelsespolicy ("policyen") som har til formål å beskrive og fastsette prinsipper for hvordan selskapets godtgjørelsessystem utformes, kontrolleres og kontinuerlig overvåkes. Retningslinjene skal være i samsvar med og fremme effektiv risikostyring og motvirke overdreven risikotaking. Videre skal retningslinjene sikre at kundenes interesser ikke påvirkes negativt av selskapets insentivstruktur. Godtgjørelsessystemet skal fremme Qreds evne til å tiltrekke seg og beholde kompetente medarbeidere og bidra til at selskapets langsiktige mål kan nås.

Styret har det endelige ansvaret for innhold, etablering, implementering og etterlevelse av godtgjørelsespolitikken. Retningslinjene skal regelmessig, minst en gang i året, gjennomgås og om nødvendig oppdateres før de godkjennes av styret. En risikoanalyse skal ligge til grunn for styrets beslutning om å vedta retningslinjene. Styret skal videre ta stilling til:

 • Godtgjørelse til ledergruppen,
 • Godtgjørelse til kontrollfunksjonene,
 • Utfallet og utbetalingen av eventuell variabel godtgjørelse, og
 • tiltak for å overvåke anvendelsen av retningslinjene.
Godtgjørelsesutvalget

Styret har oppnevnt et kompensasjonsutvalg. 

Godtgjørelsesutvalget er ansvarlig for, minst en gang i året, å følge opp og vurdere selskapets godtgjørelsessystem og forberede beslutninger om godtgjørelsesspørsmål for styret. I oppfølgingen av godtgjørelsessystemet skal kompensasjonsutvalget også overvåke utviklingen av ubegrunnede lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

Styret skal, der det er relevant, følge generalforsamlingens beslutninger om godtgjørelse. 

Risikoanalyse

Selskapet skal foreta en årlig risikoanalyse for å identifisere ansatte hvis arbeidsoppgaver har en betydelig innvirkning på selskapets risikoprofil. Analysen skal ta hensyn til alle risikoer som selskapet er eller kan bli eksponert for, inkludert risikoene knyttet til disse retningslinjene og selskapets godtgjørelsessystem. Analysen skal dokumenteres og legges ved disse retningslinjene. Godtgjørelsesutvalget skal gjennomgå risikoanalysen før retningslinjene vedtas av styret.

Kompensasjonssystem

Generelle prinsipper

Selskapets godtgjørelsessystem skal utformes på en måte som er forenlig med og fremmer sunn og effektiv risikostyring og hindrer overdreven risikotaking. Godtgjørelsessystemene skal oppmuntre de ansatte til å yte en god innsats og bidra til at selskapet kan tiltrekke seg og beholde kompetente medarbeidere. Godtgjørelsessystemet skal anvendes på en kjønnsnøytral måte.

Fast kompensasjon

Fast lønn

Grunnlaget for selskapets godtgjørelsessystem er fastlønn. Fastlønnen fastsettes på rullerende basis, og første gjennomgang finner vanligvis sted 12 måneder etter ansettelsestidspunktet. Lønnsvurderingen skal som hovedregel finne sted en gang i året.

Ansattes fastlønn skal fastsettes på grunnlag av objektive kriterier og være markedsmessig. Ved nyansettelser skal fastlønnen fastsettes ut fra markedssituasjonen for den aktuelle profilen og den verdi den ansatte forventes å tilføre selskapet. Ved senere lønnsvurderinger og ved endring av arbeidsoppgaver skal en individuell vurdering ligge til grunn for lønnsfastsettelsen, basert på parametere som arbeidsprestasjoner, selvstendighet, initiativ, ansvar og personlig utvikling. Diskriminerende eller andre usaklige forskjeller mellom ansattes fastlønn skal ikke forekomme.

I forbindelse med en lønnssamtale skal lønnsfastsettende leder gjennomføre en utviklings- og lønnssamtale med den ansatte, der sammenhengen mellom arbeidsoppgaver, arbeidsresultater og prestasjoner generelt samt lønnsutvikling tydeliggjøres for den ansatte.

Feriepengene fastsettes i henhold til gjeldende lovgivning og individuelt i forbindelse med ansettelses- og lønnsvurderinger.

Variabel godtgjørelse

Styret beslutter om variabel godtgjørelse til ledergruppen og ansatte hvis arbeidsoppgaver har vesentlig innvirkning på selskapets risikoprofil. Administrerende direktør kan beslutte om andre ansatte (utenfor ovennevnte gruppe) skal ha rett til variabel godtgjørelse.

Selskapet har et system for variabel godtgjørelse i form av resultatbasert bonus for konsernsjefen, ledergruppen og de fleste funksjoner og forretningsenheter. Resultatbaserte bonuser skal utformes på en måte som oppfyller kriteriene i dette avsnittet og retningslinjene for øvrig. Kriteriene for å motta variabel godtgjørelse skal være basert på selskapets samlede resultater, den ansattes individuelle resultater og resultatene til forretningsenheten der den ansatte arbeider. 

Den variable godtgjørelsen skal være basert på :

 1. Oppnåelse av finansielle mål knyttet til budsjettet;
 2. Operasjonelle mål for virksomheten og/eller
 3. Resultatbaserte mål knyttet til den enkeltes eller gruppens prestasjoner.

Resultater som danner grunnlag for beregning av variabel godtgjørelse skal i hovedsak baseres på risikojusterte resultatmål. Selskapet skal ta hensyn til både nåværende og fremtidig risiko samt kapitalkostnader og likviditet som virksomheten krever. Selskapet skal sikre at den variable godtgjørelsen er basert på langsiktig bærekraftige resultater ved å vurdere resultatene i et flerårig perspektiv.

Videre skal det tas hensyn til selskapets underliggende økonomiske syklus og forretningsrisiko når den variable godtgjørelsen godkjennes og utbetales. 

Ved fastsettelse av variabel godtgjørelse skal vurderingen av de ansattes individuelle resultater og prestasjoner ta hensyn til både finansielle og ikke-finansielle faktorer. Blant de ikke-finansielle faktorene skal selskapet blant annet ta hensyn til etterlevelse av interne regler, ansvarlighet, kundetilfredshet og ivaretakelse av kundenes interesser.

Dersom selskapets kontrollfunksjoner for risikokontroll, compliance og internrevisjon er ansatt i selskapet og har rett til variabel godtgjørelse, skal selskapet sørge for at godtgjørelsen fastsettes på grunnlag av mål knyttet til den enkelte kontrollfunksjon, uavhengig av resultatene i de forretningsområdene de kontrollerer.

Selskapet skal sikre at eventuell variabel godtgjørelse ikke påvirker selskapets evne til å opprettholde en tilstrekkelig kapitalbase eller til å styrke kapitalbasen om nødvendig.

Selskapet skal opprettholde en rimelig balanse mellom ansattes faste og variable godtgjørelse. Ansattes faste godtgjørelse skal alltid være på et så høyt nivå at den variable delen av godtgjørelsen settes til null. Den samlede variable godtgjørelsen til de ansatte må aldri være på et nivå som risikerer å undergrave selskapets kapitalbase og evne til å generere et positivt resultat på lang sikt. Den samlede variable godtgjørelsen til en ansatt skal aldri overstige 100 % av den ansattes årlige faste godtgjørelse. Selskapets salgsfunksjon, som er helt frikoblet fra selskapets kredittfunksjon og kredittbeslutninger, er unntatt fra ovennevnte begrensning, men kan aldri overstige 100 000 SEK per måned i variabel godtgjørelse.

Garantert variabel godtgjørelse

Selskapet skal som hovedregel ikke gi variabel godtgjørelse som er garantert til noen ansatte. Hvis det foreligger særlige grunner, kan styret beslutte å garantere variabel godtgjørelse til en ansatt, men bare i forbindelse med nyansettelser og bare i løpet av den ansattes første ansettelsesår.

Etiske retningslinjer og interessekonflikter

Qred har etablert en etikkpolicy som skal sikre at virksomheten drives på en etisk ansvarlig og profesjonell måte i tråd med Qreds interne og eksterne regler. Formålet med disse retningslinjene er videre å fremme åpenhet, integritet og en bedriftskultur som beskytter Qreds virksomhet mot korrupsjon. 

Retningslinjene fastsetter felles standarder for å fremme Qreds etiske tilnærming og for å hjelpe de ansatte i situasjoner der gjeldende regler mangler eller inneholder begrenset veiledning. 

Interessekonflikter

Qred har etablert en policy og en instruks for håndtering av interessekonflikter som kan oppstå i virksomheten. 

Qreds ansatte forventes alltid å handle i Qreds beste interesse og utvise god dømmekraft som ikke påvirkes av private interesser eller splittet lojalitet. 

Ingen ansatte kan delta i behandlingen av en sak eller ta en kredittbeslutning som gjelder en slektning, en slektnings selskap eller på annen måte der det kan være risiko for bedrageri. En ansatt kan heller ikke behandle saker der den ansatte har en personlig interesse eller der en slektning av den ansatte har en slik interesse, eller i et selskap der den ansatte eller en slektning av den ansatte har en vesentlig interesse. I en slik situasjon må den ansatte unntas fra kredittbehandlingen og kredittbeslutningen. 

Qreds ansatte skal ikke kjøpe varer eller tjenester fra nærstående parter uten forhåndsgodkjenning fra administrerende direktør, og administrerende direktør skal ikke kjøpe varer eller tjenester fra nærstående parter uten forhåndsgodkjenning fra styret. 

Svensk versjon som jeg har oversatt fra:

Bolagsstyring

Qred er et bankaktiebolag med tillstånd att bedriva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ("LBF").

Bolagsstämman 

Bolagsstämman är Qreds högst beslutande organ där aktieägarna utövar sin rösträtt och beslut fattas om bland annat balans-och resultaträkning i årsredovisningen, om ansvarsfrihet, styrelseledamöter för det kommande året, samt val av revisor.

Styrelse 

Qreds styrelse ansvarar för Qreds organisation och förvaltning av dess angelägenheter i enlighet med bland annat Aktiebolagslagen, samt har det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med god intern styrning och kontroll. Qreds interna styrning och kontroll formaliseras genom interna regelverk i form av policyer och instruktioner samt stödjande rutinbeskrivningar, processbeskrivningar och checklistor. 

Styrelsen ska besluta om det interna regelverket för intern styrning och kontroll medan VD ansvarar för att implementera det i Qreds verksamhet i linje med styrelsens anvisningar. 

Styrelsen ansvarar också för att Qred bedriver sin verksamhet på ett etiskt ansvarsfullt och professionellt sätt, att intressekonflikter identifieras och hanteras på ett adekvat och lämpligt sätt samt att Qred upprätthåller en sund riskkultur.

Styrelseordförande

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och bevakar att styrelsen fullgör sina skyldigheter enligt Aktiebolagslagen och andra tillämpliga regler. Styrelsens ordförande ska genom kontakt med VD följa Qreds utveckling samt säkerställa att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information de behöver för att följa Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling. 

Qreds styrelseordförande ansvarar för att årligen genomföra en lämplighetbedömning för att säkerställa att styrelseledamöter, VD och ledande befattningshavare vid var tid är enskilt lämpliga för sitt uppdrag. Detta innebär en bedömning om vederbörande:

 • Har tillräckligt gott anseende.
 • Besitter tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
 • Kan agera med ärlighet, integritet samt har förmåga att tänka självständigt för att på ett effektivt sätt bedöma och ifrågasätta beslutsfattande där så är nödvändigt.
 • Kan avsätta tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter.

Lämplighetsbedömningarna och dess resultat dokumenteras. 

Kommittéer

For å støtte styrelsen inom vissa specifika områden har styrelsen inrättat två kommittéer som ansvarar för att bereda beslutsunderlag i frågor som faller inom respektive kommittés ansvarsområde: 

 • Ersättningskommitté (godtgjørelseskomité) 
 • Risk och Revisionskommitté (risiko- og revisjonskomité)

Respektive kommitté består av 2-3 styrelseledamöter och 1-3 ledande befattningshavare från Bolaget. Kommittéerna ska bistå styrelsen med expertis och utarbeta förslag, rådgivning och beredning av ärenden inom respektive område. Kommittéernas arbete regleras närmare i instruktioner.

VD

Styrelsen utser Qreds VD, som har beslutanderätt i samtliga frågor som inte ska beslutas av styrelse eller bolagsstämma. VD ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens anvisningar samt för sådana skyldigheter som ankommer VD enligt externa regelverk.

VD ansvarar för att policyer, instruktioner samt rutin- och processbeskrivningar implementeras och efterlevs i verksamheten och att alla medarbetare har tillgång till relevant dokumentation. 

Ledningsgruppe

Selskapets VD har et rådgivande forum, ledningsgruppen, med syfte att säkerställa att Bolagets verksamhet bedrivs på ett sunt och effektivt sätt. Ledningsgruppen skal i sitt arbeid alltid ta hensyn til selskapets og kundenes interesser. Ledningsgruppen skal normalt sammanträda vid behov men minst varje månad. VD er sammenkallande och ordförande vid mötena, som ska ha en stående agenda och ska protokollföras.

Intern styrning och kontroll

Tre forsvarslinjer

Qred tillämpar principen om tre försvarslinjer för att definiera var i organisationen ansvaret för samt kontroll över organisationens risktagande ska finnas. 

Den første forsvarslinjen utgörs av affärsverksamheten, inklusive VD, som ansvarar för och kontrollerar den dagliga riskhanteringen och regelefterlevnaden. Affärsverksamheten ansvarar även för att utföra kontroller av de processer som Qred tillämpar, i form av interna kontroller. 

Den andre forsvarslinjen består av funksjoner for risikokontroll og funksjoner for etterlevelse som blant annet overvåker, kontrollerer og rapporterer om Qreds risikoer og hvordan selskapet følger internt og eksternt regelverk. Kontrollfunksjonerna i den andra försvarslinjen är underställda VD och utgör i första hand VD:s oberoende kontrollorgan, men ska rapportera direkt till både styrelsen och VD. 

Den tredje forsvarslinjen består av funksjoner for internrevisjon. Funksjoner for internrevisjon er direkte underställd styret og utgjør styrelsens uavhengige kontrollorgan. Gjennom den tredje forsvarslinjen granskas og utvärderas första och andra försvarslinjerna. 

Ersättningspolicy och ersättningssystem

Ersättningspolicy

Qred har en erstatningspolicy ("Policyn") som har som formål å beskrive og fastsette prinsipper for hvordan selskapets erstatningssystem skal utformes, kontrolleres og løpende følges opp. Policyn ska vara förenlig med och främja en effektiv riskhantering och motverka överdrivet risktagande. Videre skal policyn sikre at kundenes interesser ikke påvirkes negativt av selskapets incitamentsstruktur. Ersättningssystemet ska främja Qreds förmåga att attrahera och behålla kompetent personal samt bidra till att säkerställa att bolagets långsiktiga mål kan uppnås.

Styrelsen er ytterst ansvarlig for erstatningspolicyns innhold, utforming, implementering og efterlevnad. Policyn skal regelbundet, minst årligen, ses över och vid behov uppdateras innan den godkänns av styrelsen. En risikoanalyse skal ligge til grunn for styrelsens beslutning om å anta policyn. Styrelsen skall vidare besluta om:

 • Ersättning till ledningsgruppen,
 • Ersättning till kontrollfunktionerna,
 • utfall og utbetalning av eventuell rørlig erstatning, samt
 • tiltak for å følge opp anvendelsen av policyen.

Ersättningskommittén

Styrelsen har utsett en erstatningskommitté. 

Ersättningskommittén ansvarar för att, minst årligen, följa och utvärdera bolagets ersättningssystem samt bereda beslut i ersättningsfrågor inför styrelsens beslut. Ved uppföljning av ersättningssystemet ska ersättningskommittén även övervaka utvecklingen av osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Styrelsen ska, i förekommande fall, följa de ersättningsbeslut som fattas av årsstämman. 

Risikoanalyse

Selskapet skal årligen genomföra en riskanalys i syfte att identifiera anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagets riskprofil. Analysen ska beakta alla risker som företaget är eller kan bli exponerat för, inklusive de risker som är förknippade med denna policy och företagets ersättningssystem. Analysen ska dokumenteras och bifogas denna policy. Ersättningskommittén ska granska riskanalysen innan policyn antas av styrelsen.

Kompensasjonssystem

Generelle prinsipper

Selskapets erstatningssystem skal være utformet på en måte som er forenlig med og fremmer en sunn og effektiv risikohåndtering og hindrer overdrivet risikotagning. Ersättningssystemet ska uppmuntra anställda att prestera väl och hjälpa Bolaget att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Ersättningssystemet ska tillämpas på ett könsneutralt sätt.

Rask erstatning

Rask lön

Grunnlaget for selskapets erstatningssystem er en rask lønn. Den fasta lönen fastställs på rullande basis, där den första revisionen vanligtvis sker 12 månader efter anställningens början. Lönerevision skall som huvudregel ske en gång per år.

Medarbetares fasta lön ska bestämmas utifrån objektiva kriterier och vara marknadsmässig. Ved nyanställning ska den fasta lönen bestämmas med utgångspunkt i marknadsläget för motsvarande profil och det värde som den anställde förväntas tillföra Bolaget. Ved etterföljande lönerevisioner och vid byte av arbetsuppgifter skall en individuell bedömning ligga till grund för lönesättningen, baserad på parametrar som arbetsprestation, självständighet, initiativförmåga, ansvarstagande och personlig utveckling. Diskriminerande eller andra omotiverade skillnader mellan anställdas fasta löner får inte förekomma.

I samband med lönerevision skall lönesättande chef genomföra ett utvecklings- och lönesamtal med den anställde, där sambandet mellan arbetsuppgifter, arbetsresultat och prestation i övrigt samt löneutveckling klargörs för den anställde.

Semesterrett fastsettes i henhold til gjeldende lovgivning og individuelt i forbindelse med ansettelse og lønnsrevisjon.

Rørlig erstatning

Styrelsen beslutar om rörlig ersättning till ledningsgruppen och anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagets riskprofil. VD kan besluta om andra anställda (utanför ovan nämnda grupp) ska ha rätt att erhålla rörlig ersättning.

Bolaget tillämpar ett system med rörlig ersättning i form av prestationsbaserade bonusar för VD, ledningsgruppen samt flertalet funktioner och affärsenheter. Prestasjonsbaserte bonusar ska utformas på ett sätt som uppfyller kriterierna i detta avsnitt och Policyn i övrigt. Kriterierna för att erhålla rörlig ersättning ska baseras på Bolagets övergripande resultat samt den anställdes individuella resultat och resultatet för den affärsenhet där den anställde arbetar. 

Den rørliga ersättningen skall baseras på:

 1. Uppnådda finansiella mål relaterade till budget;
 2. Operative mål for virksomheten; og/eller
 3. Prestasjonsbaserte mål relatert til individets eller gruppens prestasjoner.

Resultat som ligger til grunn for beregning av rørlig erstatning skal i hovedsak baseres på risikojusterte vinstmått. Bolaget ska beakta såväl nuvarande som framtida risker samt i bedömningen ta hänsyn till kostnaderna för det kapital och den likviditet som verksamheten kräver. Selskapet skal sikre at rörlig ersättning baseras på långsiktigt hållbara resultat genom att bedöma resultaten i ett flerårigt perspektiv. 

Vidare ska bolagets underliggande konjunkturcykel och affärsrisker beaktas när den rörliga ersättningen godkänns och betalas ut.

Vid fastställandet av rörlig ersättning skall bedömningen av de anställdas individuella resultat och prestationer ta hänsyn till både finansiella och icke-finansiella faktorer. Bland de icke-finansiella faktorerna ska Bolaget bland annat beakta efterlevnad av interna regler, ansvarstagande, kundnöjdhet och tillvaratagande av kundernas intressen.

Om selskapets kontrollfunksjoner for risikokontroll, regelefterlevnad og internrevisjon er ansatte av selskapet og har rett til rørlig erstatning, skal selskapet sikre at slik erstatning fastsettes på grunnlag av mål som er kopplade til varje kontrollfunktion, oavsett resultatet för de affärsområden som de granskar.

Bolaget ska säkerställa att eventuell rörlig ersättning inte påverkar bolagets förmåga att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen.

Selskapet skal upprätthålla en rimlig balans mellan anställdas fasta och rörliga ersättning. Anställdas fasta ersättning ska alltid vara på en tillräckligt hög nivå för att den rörliga delen av ersättningen ska vara noll. Den totale rørliga ersättningen som anställda erhåller får aldrig vara på en nivå som riskerar att undergräva Bolagets kapitalbas och förmåga att generera ett positivt resultat på lång sikt. Den totala rörliga ersättningen till en anställd skall aldrig överstiga 100% av den anställdes årliga fasta ersättning. Bolagets säljfunktion, som är helt frikopplad från Bolagets kreditfunktion och kreditbeslut, är undantagen från ovanstående begränsning, men kan aldrig överstiga 100 000 kronor per månad i rörlig ersättning.

Garantert rørlig erstatning

Bolaget ska som huvudregel inte lämna rörlig ersättning som är garanterad till någon anställd. Om det finnes särskilda skäl får styrelsen besluta om garanterad rörlig ersättning till en anställd, dock endast i samband med nyanställning och endast under den anställdes första anställningsår.

Elektriske retningslinjer og interessekonflikter

Qred har utarbeidet en etikkpolicy i den hensikt å sikre at virksomheten drives på et etisk ansvarsfullt og profesjonelt vis i tråd med Qreds interne og eksterne regler. Formålet med denne policyen er videre å fremme transparens, integritet og en bedriftskultur som beskytter Qreds virksomhet mot korrupsjon. 

Policyn fastställer gemensamma standarder för att främja Qreds etiska förhållningssätt och för att underlätta för anställda i situationer där tillämpliga regler saknas eller innehåller begränsad vägledning.

Intressekonflikter

Qred har utarbeidet en policy og en instruks for håndtering av interessekonflikter som kan oppstå i virksomheten. 

Qreds medarbeidere förväntas alltid agera i Qreds bästa intresse och utöva ett gott omdöme som inte påverkas av privata intressen eller delade lojaliteter. 

Ingen medarbetare får delta i handläggningen av ett ärende eller fatta ett kreditbeslut som rör en närstående, en närståendes företag eller i övrigt när det kan finnas risk för jäv. En anställd får inte heller handlägga ärenden i vilka den anställde har ett personligt intresse eller ärenden i vilka ett sådant intresse finns hos anhörig till den anställde eller hos företag i vilket den anställde eller anhörig till den anställde har ett väsentligt intresse. I en slik situasjon må den ansatte undantas fra kredittgivningen og kredittbeslutet. 

Qreds anställda ska inte köpa varor eller tjänster från närstående parter utan föregående godkännande från VD, och VD ska inte köpa varor eller tjänster från närstående parter utan föregående godkännande från styrelsen.