Tiltak mot hvitvasking

Qred Bank AB (928 148 793), (“Qred”) opptrer i egenskap som en finansagent for Nordiska Financial Partner Norway AS (990 892 040), som er et norsk kredittmarkedsselskap hvor deres virksomhet er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Som en finansagent er Qred forpliktet til å følge lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (“Hvitvaskingsloven”). Her har vi samlet informasjon om hva hvitvasking innebærer, hva loven krever og hvordan det påvirker deg som kunde.

Hva er hvitvasking og terrorfinansiering?

Hvitvasking er enhver transaksjon som bidrar til å skjule opprinnelsen til penger som stammer fra en kriminell handling. Formålet er å få det til å se ut som utbyttet er tjent på lovlig måte, og skjule at det stammer fra kriminalitet. Hvitvasking skjer for eksempel når utbytte fra en skatteunndragelse, narkotikakriminalitet, bedrageri og annen økonomisk kriminalitet overføres fra en person eller et foretak til en annen person eller foretak med en tilsynelatende god forklaring.

Terrorfinansiering betyr å gi økonomisk støtte til terrorisme. Dette kan gjøres gjennom direkte donasjoner, men også indirekte ved å samle inn, gi eller motta penger som skal brukes til terror. Det kan gjøres med lovlige penger, men det endelige formålet, å finansiere terrorisme, er ulovlig.

Hvitvasking og terrorfinansiering er alvorlige trusler mot samfunnet vårt. Dette gir oss et ansvar for å hindre at våre produkter og tjenester misbrukes for å hvitvaske penger eller finansiere terrorisme. Regelverket for å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering er basert på et EU-direktiv. For å følge opp dette ansvaret er vi forpliktet til å stille kundene våre noen spørsmål.

Qreds forpliktelse til å stille spørsmål 

Det stilles strenge krav til god kundekjennskap og hvitvaskingsloven pålegger Qred et ansvar for å vurdere om det foreligger risiko for at våre produkter og tjenester blir brukt til hvitvasking og terrorfinansiering. 

Kravet til god kundekjennskap omfatter både nye og eksisterende kunder, hvor vi må sørge for at informasjonen om kundene våre er oppdatert og aktuell. Det kan derfor være nødvendig for oss å be dere oppdatere bedriftens opplysninger med jevne mellomrom. 

Et grunnleggende tiltak ved god kundekjennskap innebærer en identitetskontroll av reell rettighetshaver, eventuelle politiske eksponerte personer (PEP) samt kundeforholdets formål og tilsiktede art. Som representant for en bedrift, vil du også bli spurt om virksomheten har privatpersoner som direkte eller indirekte eier mer enn 25 prosent, eller på annen måte kontrollerer virksomheten. Representanter for bedriften eller personer med disposisjonsrett over bedriftens midler må vise fullmakt og legitimere seg.

Dersom kunden ikke ønsker å gi fra seg informasjonen som etterspørres eller ikke gir tilfredsstillende forklaring på spørsmålene, kan Qred være forpliktet til å nekte å etablere kundeforhold eller avvikle kundeforholdet. 

Hva er en politisk eksponert person?

En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som har, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet. Det samme gjelder for personer som er nært familiemedlem eller kjent medarbeider («nærstående») til en PEP.

Hva menes med offentlig verv eller stilling?

 • Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 • Medlem av nasjonalforsamling
 • Medlem av styrende organ i politisk parti
 • Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
 • Medlem av styre i riksrevisjon, revisjons-domstol eller sentralbank
 • Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
 • Medlem av administrative, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
 • Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse av internasjonal organisasjon

Hva er en reell rettighetshaver? 

En reell rettighetshaver er en fysisk person som alene eller sammen med nære familiemedlemmer eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av eierandelen eller stemmene i virksomheten.

Nære familiemedlem defineres som: Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

I eierskapsprosenten regnes både direkte og indirekte eierskap.

Med kontrollere menes at man:

 • På grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer i virksomheten.
 • Har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av foretakets styremedlemmer eller tilsvarende nøkkelpersoner.
 • På grunn av vedtekter, avtale med foretaket eller avtale med dens eiere, medlemmer, eller tilsvarende, kan utøve kontroll i samsvar med tidligere nevnte punkter.
 • På grunn av stemmerettigheter sammen med andre får kontrollerende flertall.

Hvorfor må jeg oppgi formålet med transaksjonen?

Når du søker om bedriftslån må du oppgi informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art, eierskap og forventede transaksjoner. Dette kommer av at Qred må forstå bakgrunnen for transaksjonen, hva pengene skal brukes til samt hvor pengene kommer fra når lånet er nedbetalt. 

Vi gjør oppmerksom på at ytterligere dokumentasjonskrav kan oppstå hvor vi etterspør dokumentasjon på avtaler, kvitteringer, fakturaer eller lignende dokumenter.